Warunki loterii Thomas-Krenn.AG

Thomas-Krenn.AG oferuje na swoich stronach (www.thomas-krenn.pl, www.thomas-krenn.com) loterię z nagrodami. Uczestnictwo w loterii oznacza akceptację poniższego regulaminu.

§ 1 Loteria
1. Loteria przeprowadzana jest przez firmę Thomas-Krenn.AG z siedzibą pod adresem: Speltenbach-Steinäcker 1, 94078 Freyung, Niemcy.
2. Uczestnik bierze udział w loterii poprzez dodanie do swojego zamówienia losu. Moment wzięcia udziału w loterii liczy się od elektronicznie potwierdzonego wygenerowania zamówienia w systemie informatycznym Thomas-Krenn.AG.
3. Loteria kończy się w dniu 31.12.2009 o godzinie 24:00.

§ 2 Uczestnik
1. Uczestnikiem loterii może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz dokonała zamówienia w sklepie Thomas-Krenn.AG i dodała do koszyka znaleziony w sklepie Thomas-Krenn ukryty los.
2. Uczestnik zobowiązany jest podać dane osobowe i adresowe. 

§ 3 Wykluczenie z loterii
1. Pracownicy firmy Thomas-Krenn.AG oraz osoby z nimi spokrewnione nie mogą wziąć udziału w loterii.
2. Thomas-Krenn.AG zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z udziału w loterii w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.
3. Thomas-Krenn.AG zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestników w przypadku manipulacji procedurą loterii, w szczególności w celu dodania losu do zamówienia w sposób inny niż poprzez znalezienie go na stronach Thomas-Krenn.AG i dodanie go do zamówienia.

§ 4 Procedura i zakończenie loterii
1. Za przeprowadzenie loterii i wybór nagród odpowiada firma Thomas-Krenn.AG.
2. Zasady odbioru nagród ustalane są przez Thomas-Krenn.AG. Jeżeli zwycięzca loterii nie będzie w stanie odebrać danej nagrody, otrzyma inną nagrodę o zbliżonej wartości.
3. Zwycięzcy loterii zostaną powiadomieni pisemnie oraz ogłoszeni imiennie na stronach Thomas-Krenn.AG. Thomas-Krenn.AG zastrzega sobie prawo do przekazania danych zwycięzcy firmie trzeciej, odpowiedzialnej za dostarczenie nagrody. 
4. Każdy uczestnik loterii może otrzymać tylko jedną nagrodę.
5. Wypłata kwoty gotówkowej odpowiadającej wartości nagrody nie jest możliwa. Nagroda nie może zostać przeniesiona na osoby trzecie.
6. Zażalenia odnośnie procedury przeprowadzania loterii można przesyłać pisemnie na adres Thomas-Krenn.AG w terminie 14 dni od wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości. Zażalenia przekazane werbalnie nie zostaną rozpatrzone.

§ 5 Przedterminowe zakończenie loterii
1. Thomas-Krenn.AG zastrzega sobie prawo do zakończenia loterii bez podania przyczynyw terminie wcześniejszym niż ogłoszony. W szczególności jeżeli z powodów technicznych (wirus lub błąd w systemie informatycznym) lub prawnych uczciwe przeprowadzenie procedury okaże się niemożliwe lub utrudnione.
2. Jeżeli  przerwanie loterii nastąpi z winy uczestnika, Thomas-Krenn.AG będzie domagać się odpowiedniego odszkodowania na drodze sądowej.

§ 6 Ochrona danych
1. W loterii brać mogą udział jedynie zarejestrowani klienci Thomas-Krenn.AG. W przypadku podmiotów nie będących zarejestrowanymi klientami Thomas-Krenn.AG, rejestracja może nastąpić poprzez złożenie pierwszego zamówienia w sklepie Thomas-Krenn.AG. Uczestnik loterii akceptuje konieczność podania w procesie rejestracji danych osobowych oraz firmowych (Thomas-Krenn.AG prowadzi sprzedaż tylko podmiotom gospodarczym oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą). 
2. Uczestnik może w każdej chwili zarządać usunięcia swoich danych z bazy danych Thomas-Krenn.AG, wycofując się w ten sposób z udziału w loterii. 
3. Thomas-Krenn.AG zobowiązuje się zarządzać powierzonymi danymi osobowymi i firmowymi z należytą dyskrecją, w szczególności nie przekazywać danych osobom i instytucjom trzecim, z wyłączeniem danych zwycięzców loterii (§4, punkt 3).

§ 7 Zakres odpowiedzialności Thomas-Krenn.AG
1. Pod pojęciem nagrody rozumie się prawo do skorzystania z usługi u danego partnera firmy Thomas-Krenn.AG (np. prawo do wykonania skoku ze spadochronem wraz z instruktorem). Gotówkowa wypłata wartości nagrody jest wykluczona.
2. Umowa pomiędzy zwycięzcą loterii a Thomas-Krenn.AG wygasa w momencie skorzystania z usługi w miejscu określonym przez jej wykonawcę (np. organizatora skoku ze spadochronem).
3. Thomas-Krenn.AG nie jest dostawcą usługi rozumianej jako nagroda w loterii. Zażalenia i inne uwagi do procedury wykonania danej usługi należy kierować wyłącznie do wykonawcy usługi (np. organizatora skoku ze spadochronem).
4. Publikacja zwycięzców loterii przeprowadzana jest bez możliwości odwołania.

§ 8 Pozostałe ustalenia
1. Niniejszy regulamin oraz wszelkie prawne zależności pomiędzy uczestnikami loterii i firmą Thomas-Krenn.AG podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.
2. W przypadku nieważności niektórych zapisów niniejszej umowy, pozostałe zapisy pozostają ważne. 
3. Niniejszy regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez firmę Thomas-Krenn.AG bez wcześniejszego uprzedzenia.