Nákupní VOP – Všeobecné nákupní podmínky


§ 1 Všeobecná ustanovení, rozsah platnosti
(1) Platí výhradně Všeobecné nákupní podmínky pro objednávky firmy Thomas-Krenn.AG. Dodavatel je uznává za součást uzavřené smlouvy, a to nejpozději se zahájením plnění smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky dodavatele se neuznávají s výjimkou případů, kdy je jejich platnost ze strany společnosti Thomas-Krenn.AG písemně uznána při uzavření smlouvy. Všeobecné nákupní podmínky společnosti Thomas-Krenn.AG platí také v případě, že je smlouva dodavatelem bezvýhradně plněna s vědomím odporujících nebo od Všeobecných nákupních podmínek společnosti Thomas-Krenn.AG odlišných podmínek dodavatele.
(2) Zvláštní klauzule o zakázkách pro servery nebo jiná zařízení jsou rovněž součástí Všeobecných nákupních podmínek.
(3) Smlouvy se uzavírají písemně nebo e-mailem. Nebyly uzavřeny žádné vedlejší ústní dohody.
(4) Všeobecné nákupní podmínky platí také pro budoucí obchody a smlouvy s dodavatelem.
(5) Veškerá korespondence týkající se smlouvy musí být vedena s nákupním oddělením společnosti Thomas-Krenn.AG s uvedením objednacího čísla.

§ 2 Nabídka, podklady k nabídce
(1) Dodavatel je povinen přijmout naši objednávku ve lhůtě 2 dní.
(2) K obrázkům, výkresům, výpočtům a ostatním podkladům si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva; bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmějí být zpřístupněny třetím stranám. Musejí být používány výhradně k výrobě na základě naší objednávky; po zpracování objednávky nám musejí být bez dalšího vyzvání vráceny. Vůči třetím stranám musejí být drženy v tajnosti.

 § 3 Zaslání, přechod rizika, plnění
(1) Dodávky zboží musejí být adresovány na místo určení uvedené společností Thomas-Krenn.AG.
(2) Není-li stanoveno jinak, náklady na zaslání a balení nese dodavatel. Jestliže společnost Thomas-Krenn.AG nestanoví žádný konkrétní typ dopravy, při stanovení ceny ze závodu nebo ze skladu dodavatele musí být zboží zasláno vždy za nejnižší náklady. Vícenáklady spojené s nedodržením předpisů k zaslání nebo balení nese dodavatel. Totéž platí pro vícenáklady spojené s expresní přepravou nutnou z důvodu dodržení termínu dodání.
(3) Dodavatel je povinen při zaslání spediční firmou sdělit, že společnost Thomas-Krenn.AG nepotřebuje pojištění přepravy (RVS) a zasilatelské pojištění (SVS), protože má za tímto účelem uzavřeno vlastní pojištění.
(4) Dodané zboží musí být dodáno zabalené, jestliže jeho povaha vyžaduje při přepravě obal. Balení musí být na přepravu zabezpečeno a musí splňovat přepravní ustanovení platná pro zvolený typ dopravy a předpisy k balení uvedené v naší objednávce.
(5) Obalový materiál (zapůjčené obaly) vrací společnost Thomas-Krenn.AG pouze v případě, že lze obal identifikovat podle potisku vlastníka jako zapůjčený.
(6) Zboží je až do převzetí na místě určení přepravováno na riziko dodavatele, pokud není přepravováno našimi vlastními vozidly nebo přepravní firmou stanovenou společností Thomas-Krenn.AG. Pokud zásilka dorazí na místo určení v poškozeném obalu nebo pokud je našemu řidiči či přepravní firmě stanovené společností Thomas-Krenn.AG dodána v poškozeném obalu, je společnost Thomas-Krenn.AG oprávněna odmítnout zásilku bez kontroly obsahu. Náklady na případné zpětné zaslání jdou k tíži dodavatele.
(7) Při dodání na paletách musejí být použity výhradně euro palety (DBNorm) v řádném stavu a schopné výměny. Budou-li při zpracování dodaného zboží odhaleny poškozené palety, je společnost Thomas-Krenn.AG oprávněna zatížit tyto palety ve výši hodnoty k opětovnému pořízení.
(8) Ke každé dodávce musí být přiložen dodací list s uvedením produktů označených v naší objednávce a objednacími a produktovými čísly.
(9) Plnění u serverů a zařízení zahrnuje konstrukci, výrobu a dodání funkčního investičního majetku podle naší technické specifikace včetně podrobných konstrukčních výkresů a všech speciálně k tomuto investičnímu majetku vyhotovených podkladů a přípravků. Všechny případně nutné korekce a dohody jsou obsaženy v rozsahu výkonů.

 § 4 Převzetí, odstoupení od smlouvy
(1) Převzetí probíhá vždy s vyhrazením všech práv, zejména z vadné nebo opožděné dodávky.
(2) Pokud bude převzetí následkem okolností mimo naši sféru vlivu zabráněno nebo výrazně ztíženo, je společnost Thomas-Krenn.AG oprávněna odložit převzetí po dobu trvání těchto okolností. Mezi okolnosti uvedeného typu patří zejména všechny zásahy vyšší moci do našeho provozu, zpracování, prodeje nebo jiného použití zboží, jako např. omezení dovozu a vývozu, přírodní události jako požár nebo povodeň, narušení provozu, např. zastavení prací, přerušení nebo omezení dodávek energie a všechny ostatní okolnosti, které způsobí zastavení nebo výrazné omezení naší produkce.
(3) Budou-li tyto okolnosti trvat déle než čtyři týdny, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže společnost Thomas-Krenn.AG nadále odmítá zboží převzít. Veškeré další nároky jsou vyloučeny.
(4) Thomas-Krenn.AG může od smlouvy odstoupit, jestliže dodavatel požádá o zahájení insolvenčního řízení, zahájí insolvenční řízení nebo bude zahájení odmítnuto pro nedostatečnou konkurzní podstatu. Společnost Thomas-Krenn.AG má dále právo odstoupit od smlouvy také v případě, že jsou vůči dodavateli přijata opatření jednotlivé exekuce.

§ 5 Platební podmínky, ceny
(1) V den odeslání nám musí být zaslána faktura s uvedením našeho objednacího čísla, přesnými informacemi o obsahu a hmotnosti a všemi požadovanými povinnými údaji podle § 14 odst. 4 UStG (německého zákona o dani z obratu) v jednom vyhotovení. Faktury s nesprávnými nebo chybějícími údaji nebudou přijaty a budou zaslány zpět vystavující osobě k opravě nebo doplnění. Lhůta k uplatnění případných srážek skonta začíná běžet až po obdržení úplné faktury.
(2) Není-li ujednáno jinak, bude platba provedena do 8 kalendářních dní mínus 4 % skonta, do čtrnácti kalendářních dní mínus 3 % skonta nebo do třiceti kalendářních dní netto od doručení zboží a faktury. Vzájemný zápočet se počítá jako platba.
(3) Platební lhůta nezačíná v žádném případě před dojednaným termínem dodání.
(4) Pohledávky vyplývající ze smluv uzavřených se společností Thomas-Krenn.AG lze postoupit jen s naším písemným souhlasem.
(5) Práva na vzájemný zápočet a zadržení plnění jsou zachována v rozsahu stanoveném zákonem.
(6) Cena uvedená v naší objednávce je pevná a závazná cena, která zahrnuje veškerá plnění uvedená v § 3 (9) a také všechny náklady, zejména veškeré náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním třetích stran. Není-li písemně výslovně ujednáno jinak, zahrnuje cena dodávku vyplaceně na uvedené místo určení včetně balného. Zákonem stanovená daň z přidané hodnoty není v ceně zahrnuta.
(7) Není-li ujednáno jinak, při zálohových platbách platí následující schválení platby: 1/3 při předložení potvrzení zakázky a bankovní záruky dodavatelem (pokud je dojednáno předložení bankovní záruky), 1/3 před dodáním, 1/3 po dodání podle lhůt uvedených v §5 (2).

§6 Záruka, vady, dodací lhůta, prodlení, termín
(1) Není-li ujednáno jinak, řídí se povinnost záruky platnými zákonnými ustanoveními.
(2) V případě, že dodávka vykazuje vady, máme právo výběru mezi opravou a dodáním náhradního zboží. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo nastala naléhavá situace, jsme oprávněni na náklady dodavatele odstranit vady sami, nechat je odstranit třetí stranou nebo se zásobit u třetí strany.
(3) Po neúspěšném pokusu o dodatečné plnění ze strany dodavatele jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat místo plnění náhradu škody; na další pokus o dodatečné plnění nemá dodavatel nárok. Právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody místo plnění máme také v případě, že je plnění dodavatele jen částečně vadné, a to podle naší volby s ohledem na celou smlouvu nebo pouze tuto část.
(4) K odstranění vad bude vadné zboží dodavateli podle naší volby poskytnuto na místě, kde se nachází při zjištění vady, nebo na místě určení podle § 2. Není-li možné vady odstranit na místě, je dodavatel povinen zboží odvézt a poté ho zaslat zpět na toto místo.
(5) Náklady na dodatečné plnění nese dodavatel. Po dobu dodatečného plnění jsou pozastaveny záruční lhůty.
(6) Reklamace vad je včasná, pokud je dodavateli doručena ve lhůtě 8 pracovních dní, počítáno od doručení zboží, nebo u skrytých vad od jejich zjištění.
(7) U nových dodávek nebo prací v souvislosti s odstraněním vad ručí dodavatel ve stejném rozsahu jako u původního předmětu dodávky. U nových dodávek začíná promlčecí lhůta běžet od začátku s okamžikem dodání zboží.
(8) Náklady na náhradu a následné náklady objednatele a třetích stran, které vznikly v souvislosti s vadami dodaného zboží, nese příslušný dodavatel, a to i v případě, že se zboží nachází na jiném místě než na dojednaném místě plnění.
(9) Výše uvedená ustanovení platí stejně také v případě opožděného dodání. Jestliže dodavatel předvídá překročení dojednané dodací lhůty nebo dojednaného termínu dodání, je povinen nás bez omezení všech jeho dalších povinností neprodleně informovat o očekávané době prodlení. O včasnosti dodávek rozhoduje doručení na námi stanovené místo určení.
(10) Dostane-li se dodavatel do prodlení, jsme bez omezení jakýchkoli našich dalších práv oprávněni požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % hodnoty objednávky za každý započatý týden prodlení, maximálně 5 % hodnoty objednávky. Uplatnění jiných právních důsledků včetně vyšší náhrady škody zůstává tímto nedotčeno. Již uhrazené smluvní pokuty se z uplatňované vyšší náhrady škody odečítají. Dodavatel má právo na doklad, že nám vznikla malá nebo nevznikla vůbec žádná škoda.
(11) Jsme oprávněni uplatňovat smluvní pokutu vedle uskutečněného plnění; zavazujeme se, že výhradu smluvní pokuty sdělíme dodavateli nejpozději do 10 pracovních dní, počítáno od převzetí opožděné dodávky.

 § 7 Výhrada vlastnictví, poskytnutí dílů, nástroje, mlčenlivost
(1) Jestliže dodavateli poskytneme díly, vyhrazujeme si na tyto díly vlastnické právo. Dodavatel je z našeho pověření zpracuje nebo upraví. Bude-li námi vlastněné zboží zpracováváno s jinými, námi nevlastněnými předměty, získáváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty naší věci (kupní cena plus DPH) k ostatním zpracovávaným předmětům v okamžiku zpracování.
(2) Bude-li námi poskytnutá věc neoddělitelně smísena s jinými, námi nevlastněnými předměty, získáváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty poskytnuté věci (kupní cena plus DPH) k ostatním míseným předmětům v okamžiku mísení. Probíhá-li mísení způsobem, že je věc dodavatele považována za hlavní, ujednává se, že na nás dodavatel přenese spoluvlastnictví v odpovídajícím poměru; dodavatel pro nás zajistí výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví.
(3) Dodavatel je povinen zachovávat přísnou mlčenlivost o všech přijatých vyobrazeních, výkresech, výpočtech a dalších podkladech a informacích. Třetím stranám smít být zpřístupněny pouze s naším výslovným souhlasem. Povinnost mlčenlivosti platí také po ukončení smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zaniká, jestliže se výrobní know-how obsažené ve vyobrazeních, výkresech, výpočtech a ostatních podkladech stane obecně známým.
(4) Vyhrazujeme si vlastnické právo na nástroje. Dodavatel je povinen používat nástroje výhradně k výrobě námi objednaného zboží. Dodavatel je povinen na vlastní náklady pojistit námi vlastněné nástroje na výši nové věci proti poškození ohněm, vodou a proti odcizení. Dodavatel nám zároveň již teď postupuje veškeré nároky na odškodnění z tohoto pojištění. My tímto toto postoupení přijímáme. Dodavatel je povinen na vlastní náklady a včas provádět na našich nástrojích případně nezbytné údržbářské a inspekční práce a veškeré opravy. O případných poruchách je povinen nás neprodleně informovat. Pokud tuto povinnost zaviněně zanedbá, zůstávají nároky na náhradu škody nedotčeny.
(5) Překročí-li naše práva na zajištění, stanovená v odst. (1) a/nebo odst. (2), kupní cenu veškerého námi vlastněného a dosud neuhrazeného zboží o více než 10 %, jsme na vyžádání dodavatele povinni schválit práva na zajištění podle naší volby.

§ 8 Průmyslová práva, mlčenlivost
(1) Dodavatel se zaručuje, že dodané zboží ani jeho použití nebude porušovat průmyslová práva ani jiná práva třetích stran. Pokud tato práva přece jen existují, je dodavatel povinen nahradit nám bez ohledu na jeho a naše vědomí takto způsobenou škodu. Dodavatel je kromě toho povinen nás na první písemnou výzvu zbavit nároků třetích stran, vyplývajících z průmyslových práv.
(2) Dodavatel neručí v případě, že dodávky vyráběl výhradně podle našich výkresů a modelů a nevěděl nebo nemusel vědět, že výroba těchto dodávek představuje porušení práv ve výše uvedeném smyslu.
(3) Nejsme oprávněni uzavírat s třetími stranami – bez souhlasu dodavatele – jakékoli dohody, zejména narovnání.
(4) Povinnost dodavatele zbavit nás nároků třetích stran se vztahuje na veškeré náklady, které nám z uplatnění práv třetí stranou nebo v souvislosti s ním nezbytně vzniknou.
(5) Promlčecí lhůta pro tyto nároky je 10 let, počínaje uzavřením příslušné smlouvy.

§ 9 Ručení za výrobek, osvobození od nároků, pojištění povinného ručení
(1) Pokud je dodavatel odpovědný za poškození výrobku, je povinen nás na první výzvu osvobodit od nároků na náhradu škody třetích stran do té míry, že příčina vznikla v jeho odpovědnosti a v jeho organizační sféře a on sám ručí ve vnějším vztahu.
(2) V rámci jeho ručení za škody ve smyslu odst. (1) je dodavatel dále povinen nahradit případné náklady podle §§ 683, 670 německého občanského zákoníku nebo podle §§ 830, 840, 426 německého občanského zákoníku, které vzniknou v souvislosti s námi organizovanou akcí svolání výrobků. O obsahu a rozsahu opatření přijatých v rámci svolávací akce budeme dodavatele – je-li to možné a nárokovatelné – informovat a dáme mu možnost zaujmout stanovisko. Naše ostatní zákonné nároky tím zůstávají nedotčeny.
(3) Dodavatel se zavazuje, že uzavře paušální pojištění povinného ručení s výší krytí 4 miliony € jak na úraz/smrt, tak na hmotné škody. Budou-li naše nároky na náhradu škody vyšší, zůstávají tímto nedotčeny.

§ 10 Compliance (regulativní shoda)

(1) Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat platná ustanovení, zejména také ustanovení k zacházení se zaměstnanci, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce, a že bude pracovat na tom, aby při své činnosti snižoval negativní dopady na člověka a životní prostředí.
(2) Dodavatel je povinen uložit výše jmenované povinnosti také svým subdodavatelům.
(3) Dodavatel je povinen integrovat v rámci své obchodní činnosti systém řízení kvality (DIN ISO 9001).
(4) Dodavatel zaručuje, že dodávky a výkony, které nám poskytuje, neobsahují škodlivé látky. Dodavatel ručí za snášenlivost dodaných produktů s životním prostředím a za všechny následné škody, které vzniknou porušením ustanovení o ochraně životního prostředí a/nebo obsahu škodlivých látek ve výrobcích, jestliže za porušení ustanovení o ochraně životního prostředí a/nebo obsahu škodlivých látek ve výrobcích odpovídá.
(5) Dodavatel / poskytovatel služeb je povinen dodat předmět dodávky (zboží) se všemi osvědčeními potřebnými k prodeji v Evropě, zejména také ve Spolkové republice Německo, a dalšími technickými a zákonnými předpoklady. Zboží musí být označeno značkou CE a vybaveno odpovídajícím prohlášením o shodě CE, příp. také správnou registrací v registru starých elektrozařízení (EAR, Německo). Všechna technická data týkající se zboží musí odpovídat nabídce dodavatele.

§ 11 Soudní příslušnost, místo plnění
(1) Příslušným soudem pro případné spory je Freyung. Podle naší volby jsme ovšem také oprávněni žalovat dodavatele u jiného přípustného soudu.
(2) Místem plnění pro dodávku je místo přechodu rizika; místem plnění pro platbu je Freyung.
(3) Pro tento právní vztah je určující výhradně právo Spolkové republiky Německo. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) nebudou uplatňována.

 

(Stav: 05.2016)
 

 

Verze našich nákupních VOP k tisku – všeobecné nákupní podmínky:  00_RL_Einkaufs_AGB_2015-04-20_05.pdf [145 KB]

 

Thomas-Krenn.AG
Speltenbach-Steinäcker 1
94078 Freyung
+49 8551 9150 0  
+49 8551 9150 55

 

Obvodní soud Pasov, HRB 6790

Sídlo společnosti: D-94078 Freyung

Předseda představenstva: Dr. David Hoeflmayr