Všeobecné obchodní podmínky

 

§ 1 Obecná ustanovení, rozsah platnosti

(1) Dodávky a služby společnosti Thomas-Krenn.AG probíhají výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako: „VOP“). Tyto VOP jsou součástí všech smluv, které společnost Thomas-Krenn.AG uzavírá se svým smluvním partnerem (dále jen jako: „Zákazník“) ve vztahu k nabízeným dodávkám nebo službám.

(2) Kromě dodávek produktů (hardwaru, softwaru atd.) si může zákazník u společnosti Thomas-Krenn.AG objednat také specifické služby servisu a podpory a jiné služby IT a poskytování těchto služeb si se společností Thomas-Krenn.AG zvlášť sjednat. Jsou-li takové služby sjednány, pak k těmto VOP vždy navíc platí specifické obchodní podmínky. Dle typu sjednaných služeb se použijí následující podmínky:

(a) podmínky servisu / úrovně servisu;

(b) podmínky společnosti Thomas-Krenn.AG pro registraci domén nejvyšší nebo druhé úrovně; i

(c) podmínky společnosti Thomas-Krenn.AG pro softwarové služby pro vývoj softwaru a softwarových řešení, především pro webové stránky / webové portály, komunity WEB2.0, internetové obchody, webové aplikace, intranety / online CRM, online hry / animace, online a e-mail marketing a databáze.

Závisí na službách sjednaných mezi společností Thomas-Krenn.AG a zákazníkem, které z výše uvedených podmínek budou navíc použity k těmto VOP. Zákazník je na platnost konkrétních specifických VOP upozorněn už na internetové stránce, jejímž prostřednictvím si může příslušné služby objednat.

(3) VOP – včetně dokumentů uvedených v odst. (2) a odst. (3) – platí také pro veškeré budoucí dodávky, služby nebo nabídky zákazníkovi, a to i v případě, že nejsou znovu sjednány samostatně.

(4) Obchodní podmínky zákazníků nebo třetích stran se neuplatní, a to ani v případě, kdy společnost Thomas-Krenn.AG nevyjádří samostatný nesouhlas s jejich platností. I když se společnost Thomas-Krenn.AG odvolává na dokument, který obsahuje obchodní podmínky zákazníka nebo třetí strany či na ně tento dokument odkazuje, neznamená to souhlas s platností těchto obchodních podmínek.

 

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Nabídky, dodávky a služby společnosti Thomas-Krenn.AG i tyto VOP se vztahují výhradně na podnikatele (§ 14 německého občanského zákoníku), veřejnoprávní právnické osoby a veřejnoprávní zvláštní investiční fondy.

(2) Při prezentaci zboží a služeb prostřednictvím společnosti Thomas-Krenn.AG i poskytnutí možnosti objednávky na jejích internetových stránkách se nejedná o závaznou nabídku ze strany společnosti Thomas-Krenn.AG.

(3) Učiní-li zákazník prostřednictvím internetové stránky společnosti Thomas-Krenn.AG objednávku, představuje tato objednávka zákazníka závaznou nabídku společnosti Thomas-Krenn.AG na uzavření smlouvy. Zákazník bezprostředně po provedení objednávky obdrží potvrzení o přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl (dále jen jako: „potvrzení objednávky“). Toto potvrzení nepředstavuje přijetí nabídky zákazníka, ale má zákazníka pouze informovat o přijetí této objednávky společností Thomas-Krenn.AG a o jejím obsahu. Není-li v objednávce uvedeno jinak, je společnost Thomas-Krenn.AG oprávněna přijmout tuto nabídku smlouvy zákazníka během 3 pracovních dnů po jejím přijetí společností Thomas-Krenn.AG. Zákazník je během těchto 3 pracovních dnů svojí objednávkou vázán. K realizaci této smlouvy dojde pomocí zvláštního potvrzení objednávky nebo zasláním zboží společností Thomas-Krenn.AG. O odeslání je zákazník informován.

(4) Předloží-li společnost Thomas-Krenn.AG – odchylně od předchozího § 2 odst. 3 – zákazníkovi konkrétní nabídku v písemné podobě, dojde k uskutečnění smlouvy teprve přijetím vlastnoručně podepsané nabídky zákazníkem ve společnosti Thomas-Krenn.AG, přičemž je postačující doručení pomocí prostředků telekomunikační techniky.

(5) Společnost Thomas-Krenn.AG si vyhrazuje vlastnické právo i všechna práva duševního vlastnictví ke všem svým vydaným nabídkám a odhadům nákladů i výkresům, vyobrazením, výpočtům, prospektům, katalogům, modelům, nástrojům a dalším podkladům a pomůckám poskytnutým zákazníkovi. Zákazník nesmí tyto předměty ani jejich obsah zpřístupnit bez výslovného souhlasu společnosti Thomas-Krenn.AG třetím stranám, zveřejnit je nebo je prostřednictvím třetí strany použít nebo kopírovat. Na žádost společnosti Thomas-Krenn.AG musí všechny tyto předměty vrátit a případně zničit veškeré vytvořené kopie, pokud již nejsou potřebné pro běžné podnikání nebo pokud jednání nepovedou k uzavření smlouvy.

(6) Pokud neomezené použití ke smluvně zamýšlenému účelu nevyžaduje souhlas, jsou údaje o předmětu dodávky nebo službě společnosti Thomas-Krenn.AG (např. hmotnost, rozměry, užitné vlastnosti, nosnost, tolerance a technické údaje) i jejich vyobrazení (např. výkresy a schémata) pouze orientační. Nejedná se o zaručené vlastnosti, ale o popisy nebo označení dodávky nebo služby. Obvyklé odchylky a odchylky určené právními předpisy nebo které představují technická vylepšení, stejně jako náhrada komponent ekvivalentními díly, jsou přípustné za předpokladu, že není narušena neomezená použitelnost ke smluvně stanovenému účelu.

(7) Společnost Thomas-Krenn.AG se snaží reprodukovat produkty znázorněné na svém webu věrně. Společnost Thomas Krenn.AG však nemůže zaručit, že počítač zákazníka tyto produkty zobrazí dle skutečnosti.

 

§ 3 Ceny a platba

(1) Sjednané ceny platí pro rozsah služeb a rozsah dodávek, které jsem ve smlouvě uvedeny. Dodatečné nebo speciální služby se počítají zvlášť. Pokud nebyla za dodatečné nebo speciální služby sjednána žádná cena, budou se tyto služby účtovat vždy podle aktuálních cen platných pro dané služby v okamžiku uzavření smlouvy podle ceníků uvedených na internetové stránce společnosti Thomas-Krenn.AG. Platí to i pro dodatečné vlastní aplikace společnosti Thomas-Krenn.AG, např. cestovní náklady.

(2) Všechny ceny se rozumí v eurech (EUR). Zákonná DPH není v cenách zahrnuta; bude uvedena na faktuře v den vystavení faktury v zákonné výši.

(3) Při dodání zboží se ceny rozumí jako ceny ze závodu, vyjma balného a případného poplatku za odeslání. U dodávek mimo Německo hradí zákazník při vývozu a/nebo dovozu příslušná cla, daně, poplatky a další veřejné poplatky.

 

§ 4 Splatnost a platba

(1) Není-li dohodnuto jinak, budou platby za jiné než dlouhodobé závazky splatné při realizaci konkrétních dodávek a služeb, u pracovních výkonů nebo, pokud bylo dohodnuto převzetí, při převzetí.

(2) U dlouhodobých závazků probíhá účtování měsíčně. Platby, které nesouvisí s použitím, budou splatné předem na začátku příslušného kalendářního měsíce; platby, které souvisí s použitím, na základě vyúčtování společnosti Thomas-Krenn.AG po uplynutí příslušného kalendářního měsíce.

(3) Není-li dohodnuto jinak, probíhá fakturace prostřednictvím elektronické pošty. Zákazník se musí starat o to, aby byl zajištěn řádný příjem faktur. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že mu nebudou poštou zasílány žádné faktury. Zákazník však může kdykoli požádat, aby mu byly faktury zasílány poštou. Společnost Thomas-Krenn.AG je v tomto případě oprávněna si účtovat za jednu fakturu na 1,45 EUR.

(4) Není-li písemně dohodnuto jinak, jsou fakturované částky okamžitě splatné. Pro datum platby je rozhodující přijetí platby společností Thomas-Krenn.AG. V případě prodlení s platbou se uplatňují zákonná ustanovení.

(5) Je-li dohodnuta platba inkasem, je zákazník povinen udělit k tomuto účelu společnosti Thomas -Krenn.AG základní zmocnění k inkasu SEPA. Společnost Thomas-Krenn.AG poskytne zákazníkovi příslušný formulář. Oznámí-li společnost Thomas-Krenn.AG zákazníkovi písemně částku a datum realizace základního inkasa alespoň tři bankovní dny před datem provedení, musí zákazník zajistit dostatečný zůstatek na účtu. Pokud zaviněním zákazníka nedojde k realizaci inkasa, především v případě neoprávněného odvolání nebo v případě nedostatečného zůstatku na účtu, i přes včasné oznámení o inkasní platbě společností Thomas-Krenn.AG, je zákazník povinen uhradit společnosti Thomas-Krenn.AG související bankovní poplatky.

(6) Přestože je společnost Thomas-Krenn.AG zavázána k poskytnutí služby předem, je oprávněna realizovat nebo dodat nezaplacené dodávky nebo služby pouze oproti platbě předem nebo oproti peněžité záruce, pokud je po uzavření smlouvy zřejmé, že je nárok společnosti Thomas-Krenn.AG kvůli platební neschopnosti zákazníka ohrožen.

 

§ 5 Dodání a dodací lhůta; poskytnutí služeb

(1) Lhůty a termíny přislíbené společností Thomas-Krenn.AG pro dodávky a realizaci služeb jsou vždy pouze orientační, ledaže by byla výslovně přislíbena nebo sjednána konkrétní lhůta nebo pevný termín. Pokud bylo dohodnuto odeslání, vztahují se dodací lhůty a termíny na okamžik předání přepravci, dovozci nebo třetí straně, která je dopravou pověřena.

(2) Opoždění dodávky se řídí zákonnými předpisy. V každém případě je však zapotřebí urgence zákazníka.

(3) Společnost Thomas-Krenn.AG neručí za nemožnost doručení nebo opoždění dodávky, pokud to bylo zapříčiněno vyšší mocí nebo jinou skutečností, která nebyla v okamžiku uzavření smlouvy zřejmá a nebyla zaviněna událostí způsobenou společností Thomas-Krenn.AG (např. nepředvídatelnými a společností Thomas-Krenn.AG neovlivnitelnými poruchami výroby všeho druhu, potížemi s dodávkou materiálu nebo energií, opožděním dopravy, stávkami, zákonnými výlukami, nedostatkem pracovních sil, energie nebo surovin, obtížemi při získávání potřebných souhlasů správních orgánů, úředních opatření nebo nesprávnými nebo opožděnými dodávkami ze strany dodavatelů) nebo vyžaduje úsilí, které je v hrubém rozporu s obsahem smlouvy nebo zájmy zákazníka nebo dobrou vírou. Dojde-li kvůli takovýmto překážkám ke zpoždění, jehož následkem je, že zachování smlouvy není v dalším zájmu některé ze smluvních stran, pak může tato strana prostřednictvím písemného oznámení druhé straně od smlouvy odstoupit.

(4) Společnost Thomas-Krenn.AG je oprávněna k částečným dodávkám a k částečným plněním pouze tehdy, když:

(a) je tato částečná dodávka, popř. částečné plnění, pro zákazníka v rámci smluvně dohodnutého účelu použitelná,

(b) je zajištěna dodávka, popř. plnění zbývajícího smluvně dohodnutého zboží a

(c) zákazníkovi tím vzniknou pouze nepatrné dodatečné náklady nebo žádné podstatné dodatečné náklady (ledaže by společnost Thomas-Krenn.AG souhlasila s převzetím těchto nákladů).

V případě částečné dodávky nebo částečného plnění zůstává zákazník v případě neplnění dodávky oprávněn uplatnit svá práva, která se vztahují na celkové plnění.

(5) Opozdí-li se společnost Thomas-Krenn.AG s dodávkou nebo plněním nebo je jí dodávka nebo plnění z jakéhokoli důvodu znemožněna, pak je odpovědnost společnosti Thomas-Krenn.AG za náhradu škody dle nařízení § 8 omezená.

(6) Není-li smluvně dohodnuto jinak, nemusí společnost Thomas-Krenn.AG poskytovat služby osobně, ale mohou je provádět i servisní partneři společnosti Thomas-Krenn.AG nebo další smluvní dodavatelé.

 

§ 6 Místo plnění, odeslání, balení, převzetí rizika, převzetí

(1) Není-li určeno jinak nebo pokud to nevyplývá z okolností, je místem plnění pro všechny závazky smluvního poměru Freyung. Zaváže-li se společnost Thomas-Krenn.AG také instalací produktů, které u ní zákazník nakoupí, je místem plnění místo, kde má být instalace provedena.

(2) Při odeslání je způsob odeslání a balení na odborném posouzení společnosti Thomas-Krenn.AG. Společnost Thomas-Krenn.AG pojistí zásilku proti krádeži, rozbití, škodám vzniklým přepravou, škodám způsobeným ohněm a vodou nebo jiným pojistitelným rizikům pouze na výslovné přání zákazníka a na jeho vlastní náklady.

(3) Při odeslání na jiné místo, než je místo plnění, přechází riziko náhodné ztráty nebo náhodného poškození kvůli předání předmětu dodávky (přičemž je rozhodující zahájení nakládky) na přepravce, dovozce nebo další třetí stranu pověřenou realizací odeslání zákazníkovi. Nevyjádří-li se zákazník, že nabízené zboží nepřijímá, přechází toto riziko dále na něj.

(4) Náklady nutné na skladování nese po převzetí rizika zákazník. Při skladování u společnosti Thomas-Krenn.AG činí náklady na skladování 1,5 % z fakturované částky za předmět dodávky, který má být uložen, za každý uplynulý týden. Uplatnění práv a prokázání dalších nebo nižších nákladů na skladování zůstává vyhrazeno.

(5) Pokud jsou součástí předmětu dodávky nebo plnění pracovní výkony nebo bylo výslovně dohodnuto jiné převzetí, považují se dodávka, popř. plnění, za přijaty, pokud:

(a) jsou tato dodávka, popř. plnění, realizovány, a/nebo, pokud je společnost Thomas-Krenn.AG zavázána také instalací, je tato instalace dokončena,

(b) neexistuje žádný nedostatek, který by znemožňoval nebo podstatně omezoval použití předmětu koupě, popř. díla,

(c) společnost Thomas-Krenn.AG vyzvala zákazníka k převzetí s odkazem na fikci převzetí dle tohoto § 6 (5) a

(d) od dokončení dodávky, plnění a/nebo instalace (i) uplynulo alespoň šest pracovních dnů a zákazník začal předmět této dodávky používat (např. uvedl dodané zařízení do provozu) nebo (ii) uplynulo alespoň dvanáct pracovních dnů a zákazník během tohoto období převzetí neuskutečnil.

 

§ 7 Záruka

(1) Záruční lhůta činí jeden rok od dodání nebo, pokud je nutné převzetí nebo je převzetí dohodnuto, tak od převzetí. Toto nemá vliv na zvláštní právní úpravy, zejména pokud jde o zajištění věcných práv třetích stran na vydání (§ 438, odstavec 1, č. 1 německého občanského zákoníku), klamání prodávajícího (§ 438, odstavec 3 německého občanského zákoníku) a práva dodavatele na požadování úhrady při konečném dodání spotřebiteli (§ 479 německého občanského zákoníku).

(2) Pokud je zákazník obchodníkem (§ 1 německého obchodního zákoníku) a převzetí není vyžadováno nebo dohodnuto, je potřeba dodané předměty bezprostředně po dodání zákazníkovi nebo třetí straně, kterou zákazník určil, pečlivě zkontrolovat. Neoznámí-li tento zákazník písemně společnosti Thomas-Krenn.AG zjevné závady nebo jiné závady, které jsou při okamžité a pečlivé kontrole patrné, během sedmi pracovních dnů od dodání předmětu dodávky, a další závady během sedmi pracovních dnů po jejich zjištění, považují se za přijaté. K tomuto účelu postačuje včasné odeslání takového oznámení. Pokud by společnost Thomas-Krenn.AG podvodně skrývala závadu, nepovažuje se toto boží za přijaté.

(3) V případě závad dodaných nebo vyrobených předmětů má zákazník, s výhradou předešlého odstavce (1), zákonná záruční práva. . Může-li zákazník požadovat dodatečné plnění, pak se toto uskuteční dle volby a na náklady společnosti Thomas-Krenn.AG prostřednictvím dodávky nového předmětu (dodatečná dodávka) nebo odstraněním závad (oprava). V případě nezdaru dodatečného plnění zůstávají zákonná práva zákazníka nedotčena.

(4) Spočívá-li závada v porušení průmyslového práva nebo autorského práva třetí strany, pak společnost Thomas-Krenn.AG dle svého výběru a na své vlastní náklady předmět dodávky změní nebo vymění takovým způsobem, aby už nedocházelo k porušování práv třetích stran, aby předmět dodávky i nadále vykazoval smluvně dohodnutou jakost, nebo aby zákazníkovi sjednáním licenční smlouvy opatřila licenci. Nepodaří-li se to společnosti Thomas-Krenn.AG v rámci přiměřené lhůty, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy nebo snížit kupní cenu. Každý smluvní partner oznámí písemně obratem druhému smluvnímu partnerovi, pokud kvůli němu dochází k porušování nároků platného průmyslového práva nebo autorského práva třetí strany.

(5) V případě závad předmětů nebo komponent jiných výrobců, které společnost Thomas-Krenn.AG kvůli právům plynoucím z licencí nebo z objektivních důvodů nemůže odstranit, je společnost Thomas-Krenn.AG dle vlastního uvážení oprávněna uplatnit svá záruční práva vůči výrobcům a dodavatelům jménem zákazníka nebo je postoupit zákazníkovi. Záruční práva vůči společnosti Thomas-Krenn.AG trvají v případě takovýchto závad za dalších předpokladů a podle ustanovení tohoto § 7 pouze v případě, kdy soudní uplatnění výše zmíněných práv vůči výrobcům a dodavatelům (po vyčerpání všech stupňů odvolání a/nebo na základě neúspěšného výkonu rozhodnutí) bylo neúspěšné nebo je např. kvůli platební neschopnosti beznadějné. Společnost Thomas-Krenn.AG je povinna nahradit zákazníkovi v zákonem přípustné výši náklady řízení, které nelze u třetích stran vymáhat. Po dobu trvání soudního sporu je lhůta promlčení příslušných záručních práv zákazníka vůči společnosti Thomas-Krenn.AG pozastavena.

(6) Za účelem dodatečného plnění musí být dodaný předmět, pokud ho lze odeslat pomocí balíku, zaslán od zákazníka zpět společnosti Thomas-Krenn.AG na její žádost a na její náklady.

(7) Náhradu škody za závady může zákazník požadovat pouze na základě níže uvedeného ustanovení § 8.

 

§ 8 Odpovědnost za náhradu škody

(1) Odpovědnost společnosti Thomas-Krenn.AG za náhradu škody se výlučně zakládá na ustanovení tohoto § 8.

(2) Odpovědnost společnosti Thomas-Krenn.AG není omezena v případě:

(a) škod plynoucích ze ztráty života, poranění těla nebo poškození zdraví, které spočívají v úmyslném nebo nedbalostním porušení povinností společností Thomas-Krenn.AG, právním zástupcem nebo pověřenými osobami společnosti Thomas-Krenn.AG;

(b) škod plynoucích z úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností společností Thomas-Krenn.AG, právním zástupcem nebo pověřenými osobami společnosti Thomas-Krenn.AG (včetně podvodného zatajení závady); nebo

(c) nároků plynoucích z převzaté záruky společnosti Thomas-Krenn.AG na jakost nebo z jiné záruky, pokud určité omezení nevyplývá z obsahu záručního listu.

(3) Odpovědnost společnosti Thomas-Krenn.AG za škody vzniklé prostým nedbalým porušením podstatných smluvních povinností (smluvních povinností, jejichž splnění teprve umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník pravidelně spoléhá a může spolehnout) je, pokud se nepoužije odstavec (2), částkou omezena na předvídatelné škody, které jsou pro tuto smlouvu typické.

Dojde-li ke ztrátě dat zaviněné prostou nedbalostí společnosti Thomas-Krenn.AG, ručí v takových případech výlučně za škody, které by vznikly i při řádně provedeném zálohování dat zákazníkem podle § 10 (4), především za náklady na obnovu dat.

(4) V ostatních případech je ručení společnosti Thomas-Krenn.AG za náhradu škody, bez ohledu na právní důvody, zejména kvůli nemožnosti, zpoždění, vadnému nebo nesprávnému dodání, porušení smlouvy, porušení povinností při projednávání smlouvy a nezákonnému jednání, vyloučeno.

(5) Práva dle zákona o ručení za výrobek zůstávají ustanoveními tohoto § 8 nedotčena.

(6) Výše uvedené výluky a omezení ručení platí ve stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších pověřených osob společnosti Thomas-Krenn.AG.

 

§ 9 Výhrada vlastnictví

(1) Movité věci dodané společností Thomas-Krenn.AG zůstávají až do úplného splnění všech pohledávek (včetně veškerých nároků pohledávek ze zůstatků kontokorentu), které společnosti Thomas-Krenn.AG náleží z aktuálního nebo budoucího obchodního vztahu se zákazníkem, vlastnictvím společnosti Thomas-Krenn.AG.

(2) Přesahuje-li hodnota předmětů, ke kterým společnosti Thomas-Krenn.AG náleží výhradní vlastnictví (dále jen jako: „zboží s výhradou“), pohledávky společnosti Thomas-Krenn.AG vůči zákazníkovi trvale o více než 10 %, uvolní společnost Thomas-Krenn.AG toto zboží s výhradou na žádost zákazníka v odpovídajícím rozsahu tohoto překročení, přičemž volbu patřičného uvážení provede společnost Thomas-Krenn.AG.

(3) Není-li zákazník v prodlení s platbou za příslušné zboží s výhradou, je oprávněn toto vlastněné zboží v řádném obchodním styku zpracovávat a prodávat. Zástavy nebo poskytnutí záruk za zboží s výhradou jsou nepřípustné. Pohledávky z dalšího prodeje nebo jiného právního důvodu (pojištění, nezákonné jednání) týkající se zboží s výhradou (včetně veškerých nároků pohledávek ze zůstatků kontokorentu) postupuje zákazník od tohoto okamžiku jako zajištění v plném rozsahu společnosti Thomas-Krenn.AG. Společnost Thomas-Krenn.AG zmocňuje zákazníka až do odvolání k inkasování pohledávky postoupené společnosti Thomas-Krenn.AG vlastním jménem na jeho účet. Toto zmocnění k inkasu lze odvolat pouze v případě, kdy zákazník řádně neplní své platební povinnosti. Dojde-li však k odvolání zmocnění k inkasu, je zákazník povinen sdělit společnosti Thomas-Krenn.AG postoupené pohledávky a své dlužníky, poskytnout veškeré informace potřebné k inkasu, odevzdat příslušné podklady a toto postoupení oznámit dlužníkům (třetím stranám).

(4) Zpracování nebo úprava zboží s výhradou probíhá pro společnost Thomas-Krenn.AG vždy jako výrobce ve smyslu § 950 německého občanského zákoníku (aniž by vznikaly nároky zákazníka vůči společnosti Thomas-Krenn.AG). Bude-li zboží s výhradou zpracováváno s jinými předměty, které společnosti Thomas-Krenn.AG nenáleží, pak společnost Thomas-Krenn.AG nabývá spoluvlastnictví na této nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou (celková částka faktury včetně DPH) k ostatním zpracovávaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro věc, která vznikne zpracováním, platí úplně stejné podmínky jako pro zboží dodané s výhradou. Zákazník zaručuje, že takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví je pro společnost Thomas-Krenn.AG bezplatné.

(5) V případě přístupu třetí strany ke zboží s výhradou (zejména v případě exekuce) zákazník třetí stranu na (spolu)vlastnictví společnosti Thomas-Krenn.AG upozorní a tuto obratem informuje.

 

§ 10 Závazky a povinná součinnost zákazníka

(1) Pokud společnost Thomas-Krenn.AG zákazníkovi neposkytla poradenství, nese zákazník vlastní odpovědnost za výběr produktů a jejich vhodnost k určeným účelům.

(2) Zákazník je povinen společnosti Thomas-Krenn.AG při odstraňování závad nebo provádění servisních služeb podle možností a v únosné míře pomáhat, zejména jí sdělit požadované informace, v případě nutnosti vytvořit chybové protokoly, zajistit přístup k produktům a sdělit další potřebné informace, které jsou nutné k poskytování služeb v rámci poskytnutí záruky (viz § 7) a/nebo servisních služeb (viz § 1 (2) (a)) společností Thomas-Krenn.AG.

(3) Zákazník musí odstranit všechny komponenty, které nenainstalovala společnost Thomas-Krenn.AG, pokud nejsou nutné k poskytování služeb v rámci poskytnutí záruky (viz § 7) a/nebo servisních služeb (viz § 1 (2) (a)) společností Thomas-Krenn.AG.

(4) Není-li dohodnuto jinak, není zabezpečení dat součástí rozsahu dodávky společnosti Thomas-Krenn.AG, ale představuje odpovědnost zákazníka. Zákazník musí veškerá data zálohovat na vlastní odpovědnost. Společnost Thomas-Krenn.AG doporučuje vytvářet potřebné záložní kopie souborů a programů a veškerá data dodatečně zálohovat na externí datové nosiče.

 

§ 11 Řešení sporů

Nejsme povinni ani připraveni se účastnit řešení sporů před smírčím orgánem na ochranu spotřebitele.

 

§ 12 Závěrečná ustanovení

(1) Možnost zákazníka na vzájemnou kompenzaci nároků plynoucích ze závad a dalších pohledávek ze stejného smluvního poměru oproti pohledávkám za kupní cenu společnosti Thomas-Krenn.AG nejsou těmito VOP omezeny; pohledávky z jiných právních poměrů může zákazník naproti tomu započítat oproti pohledávce za kupní cenou společnosti Thomas-Krenn.AG pouze tehdy, pokud jsou jeho pohledávky nesporné, společnost Thomas-Krenn.AG je uznala nebo byly právoplatně stanoveny. Uplatnění práva na zadržení náleží zákazníkovi pouze pro vzájemné nároky, které vyplývají ze stejného smluvního poměru se společností Thomas-Krenn.AG.

(2) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude ve smluvních ustanoveních mezi stranami vyžadována písemná forma, bude realizována prostřednictvím faxu, nikoli však e-mailem.

(3) Na tyto VOP i na veškeré právní a smluvní vztahy mezi společností Thomas-Krenn.AG a zákazníkem se výlučně uplatní právo Spolkové republiky Německo s vyloučením mezinárodního soukromého práva. Dohoda OSN o smlouvách o mezinárodním nákupu zboží ze dne 11. dubna 1980 (CISG) neplatí.

(4) Pokud smlouva nebo tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují mezery v úpravě, platí pro nápravu takových mezer jako dohodnuté takové platné právní předpisy, které by smluvní partneři po stanovení ekonomických cílů této smlouvy dohodli, pokud by o mezerách v úpravě věděli. Totéž platí pro mezery v úpravě ve VOP a/nebo pro podmínky uvedené v odst. § 1 (2) a odst. (3).

(5) Pokud je zákazník obchodníkem, je místem soudního jednání pro všechny spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou mezi společností Thomas-Krenn.AG a zákazníkem v případě nároků vůči zákazníkovi podle výběru společnosti Thomas-Krenn.AG Freyung (Dolní Bavorsko) nebo sídlo zákazníka; v případě žalob proti společnosti Thomas-Krenn.AG je výlučným místem soudního jednání Freyung. Závazná zákonná ustanovení o výlučných místech soudní příslušnosti zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

 

(Stav: 2/2017)

 

 

Verze našich VOP k tisku:  AGBs_ThomasKrennAG.pdf

 

Thomas-Krenn.AG
Speltenbach-Steinäcker 1
94078 Freyung
+49 8551 9150 0  
+49 8551 9150 55

 

Obvodní soud Pasov, HRB 6790

Sídlo společnosti: D-94078 Freyung

Předseda představenstva: Dr. David Hoeflmayr